Beata Kempa

Obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Kandydując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu dolnośląsko-opolskim otrzymała 209 305 głosów i uzyskała mandat europosłanki.  Od XII.2017 – VI.2019 była Ministrem ds. Pomocy Humanitarnej w rządzie Mateusza Morawieckiego. W latach 2015 – 2017 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Beaty Szydło. W latach 2015- 2017 pełniła funkcję ministra – członka Rady Minbiogram-prawoistrów. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Od 15.11.2007 r. do 25.05.2012 r. była Wiceprzewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wcześniej pełniła funkcję członka Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy oraz brała udział w Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. W 2012 r. pełniła rolę Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Kontroli Państwowej, a w 2011 r. Członka Komisji Ustawodawczej. Przez kilkanaście lat pracowała jako kurator zawodowy dla dorosłych. W okresie od 2006 do 2007 r. była Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim z zakresu Pedagogiki, Prawa, Readaptacji, Mediacji i Negocjacji. W 1990 r. ukończyła studia dzienne z zakresu administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1998 – 2005 była radną rady miasta i gminy Syców, angażowała się również w działalność Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie, Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, Szpitala MSWiA we Wrocławiu, działając tym samym na rzecz społeczności lokalnej. Szczęśliwa mężatka, ma dwoje dzieci.

Działalność Poselska

dzialalnosc-poselska-lewo

W 2004 r. jako jedyny przed­sta­wi­ciel powiatu ole­śnic­kiego z listy Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści brała udział w wybo­rach do Euro­par­la­mentu. Zau­fa­niem obda­rzyło ją wów­czas bli­sko 6000 wybor­ców regionu. Był to zastrzyk dobrej ener­gii i mocny doping do dal­szej pracy zawo­do­wej i spo­łecz­nej. Doświad­cze­nie wynie­sione z tej kam­pa­nii oka­zało się bez­cenne w walce o man­dat posła na Sejm RP. Od paździer­nika 2005 r. pia­stuję tę zaszczytną funk­cję.
22 maja 2006 r. z rąk pre­miera Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej otrzy­mała nomi­na­cję na Sekre­ta­rza Stanu w Mini­ster­stwie Spra­wie­dli­wo­ści. Podle­głe jej wydziały to depar­ta­ment legi­sla­cyjno – prawny, spraw mię­dzy­na­ro­do­wych, czę­ściowo budże­towy oraz depar­ta­ment odpo­wie­dzialny za kon­takty z Par­la­men­tem RP. 
W wybo­rach par­la­men­tar­nych w 2007 r. po raz drugi uzy­skała man­dat posel­ski, otrzy­mu­jąc 10 228 gło­sów. 6 listo­pada 2009 r. została wybrana na członka sej­mo­wej Komi­sji śled­czej ds. zba­da­nia nie­le­gal­nych naci­sków na kształt ustawy o grach i zakła­dach wza­jem­nych.
W 2011 r. decy­zją Komi­tetu Poli­tycz­nego Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści została powo­łana na sta­no­wi­sko peł­no­moc­nika okrę­go­wego w Kiel­cach.
W VII kaden­cji Sejmu RP należy do Klubu Par­la­men­tar­nego Spra­wie­dliwa Pol­ska.
W wybo­rach 25 paździer­nika 2015 r. star­tu­jąc z listy Zjed­no­czo­nej Pra­wicy została wybrana na posła RP po raz czwarty zdo­by­wa­jąc 29 877 gło­sów. Pełniła funk­cję Mini­stra w Kan­ce­la­rii Pre­zesa Rady Mini­strów, Była Szefem Kancelarii Premiera oraz Ministrem ds. Pomocy Humanitarnej. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 27.05.2019r. uzyskała wynik 209305 głosów i sprawuje mandat Europosła. Jest członkiem Grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. 

Pomimo, że nie ma zbyt wiele wol­nego czasu stara się roz­wi­jać swoje zain­te­re­so­wa­nia i hobby – lubi czy­tać książki, uczyć się języ­ków obcych oraz odby­wać podróże.
Należy do poko­le­nia Pola­ków ukształ­to­wa­nych przez ide­ały opo­zy­cji demo­kra­tycz­nej oraz naukę Jana Pawła II. 

 

 

Galeria

 

 

Kontakt:

 

Biuro Poselskie

Pl. Solidarności 1/3/5   pok. 408;  53-661 Wrocław

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

tel. 782 321 213,    782 642 020

mail: eu.kempa.wroclaw@gmail.com

 

 

 

Biuro Poselskie (Filia)

ul. Oleska 1, 45-052 Opole

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

tel. (77) 547 18 46

mail: eu.kempa.opole@gmail.com

 

 

 

 

Biuro Poselskie (Filia)

ul. Ks. Wincentego Rudy 2; 56-500 Syców

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

tel. 62 785 2433

mail: eu.kempa.sycow@gmail.com

 

 

 

Biuro Poselskie (Filia)

ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica 

tel. 731 746 752 / tel. 782 321 213

tel. 627852433

mail: eu.b.kempa.olesnica@gmail.com

Biuro mieści się w części administracyjnej Oleśnickiej Biblioteki Publicznej.

PLAN DYŻURÓW ASYSTENTÓW:

23.05.2024 –  GODZ. 9:00-12:00

 

W wyjątkowych sytuacjach plan dyżurów może ulec zmianie.

 

 

facebook: https://www.facebook.com/beatakempapl/

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Kontaktując się z biurem Poseł do Parlamentu Europejskiego Beaty Kempy jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
w celu rozwiązywania zgłaszanych do nas spraw.

W załączniku znajdziecie Państwo oświadczenie, które należy wypełnić i dołączyć do pisma.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH_ Biuro PE

 

 

 

 

© atsmarketing.pl 2016