Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości w sprawie likwidacji sądów rejonowych w Krotoszynie, Kępnie, Ostrzeszowie oraz Pleszewie

Poseł Beata Kempa złożyła interpelacje w sprawie likwidacji  sądów rejonowych w Krotoszynie, Kępnie, Ostrzeszowie  oraz Pleszewie. Treść poniżej :


Interpelacja nr

do Ministra Sprawiedliwości

w sprawie likwidacji  sądów rejonowych w Krotoszynie, Kępnie, Ostrzeszowie  oraz Pleszewie

Szanowny Panie Ministrze!

    Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości likwidujący małe sądu rejonowe w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu wzbudza oburzenie wielu samorządowców oraz mieszkańców.

    W miejscowościach, z których znikną małe sądy rejonowe, tworzone będą zazwyczaj tylko dwa wydziały zamiejscowe większych sądów rejonowych - karny i cywilny. W niektórych powstaną także zamiejscowe wydziały rodzinne i ds. nieletnich. Nie będzie natomiast wydziałów pracy, gospodarczych, wieczysto-księgowych. Rozporządzenie pomijają istniejące wydziały bez określenia, kto będzie rozpatrywał te kategorie spraw. Jest to zdecydowana luka w projekcie i stanowi dowód na to, że tego rodzaju uprawnienia nie powinny pozostawać w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości

    Likwidacja sądów rodzinnych doprowadzi do deprecjacji miasta jako centrum administracyjno-gospodarczego dla wielu mieszkańców powiatu. Nasuwa się pytanie, po co likwidować coś co działa dobrze, a w to miejsce powstaną twory nie spełniające oczekiwań lokalnych społeczności. Nie widzę racjonalnych przesłanek dla projektowanej zmiany organizacji sądownictwa. Zmiany te nie liczą się z kosztami społecznymi, jakie poniesie wspólnota samorządowa, z utrudnieniem dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Należy też podkreślić , iż takie działania naruszają zasadę dostępności do sądów określoną w Konstytucji. Moim zdaniem znacznie pogorszy to i tak dużą niewydolność sądów oraz dostępność obywateli do usług prawniczych.

   Planowane działania ministerstwa nie odniosą skutku w postaci oszczędności, co wydaje się głównym motywem przyświecającym tym zamierzeniom. Bezpośrednim skutkiem likwidacji sądów  będzie rzeczywiste pogorszenie dostępności tych usług publicznych, zwiększenie kosztów dochodzenia swoich praw przez mieszkańców, wydłużenie czasu trwania postępowań sądowych, trudności z załatwianiem spraw w wydziale ksiąg wieczystych.

     Dodatkowo należy poddać w wątpliwość racjonalność planów likwidacji sądów, które otrzymały w ostatnim czasie nowe, dobrze wyposażone siedziby, kosztem poważnego zaangażowania finansowego samych powiatów. Miejscowości będące siedzibami starostw powiatowych stanowią lokalne ośrodki administracji, gdzie skupia się życie mieszkańców okolicznych gmin i sołectw.

   Należy stwierdzić, iż żadne względy natury ekonomicznej oraz oszczędności nie mogą usprawiedliwiać ogromnych kosztów społecznych, jakie mogą pociągać za sobą działania Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie można kosztem bezpieczeństwa obywateli, łatać dziury budżetowej. Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatów dotkniętych reorganizacją obywatele odczują, iż po raz kolejny Państwo oszczędza ich kosztem i to w sferze niesłychanie doniosłej społecznie i gospodarczo.

          W projekcie brakuje podstawowego kryterium, jakim jest liczba wpływających do sądu spraw, skuteczność i szybkość w ich rozpoznawaniu oraz odległości, jakie strony będą zmuszone pokonywać w celu uzyskania orzeczenia.

    W przypadku tak ważnych decyzji w wymiarze sprawiedliwości powinno się przeprowadzić konsultacje z samorządami gminnymi i powiatowymi , bo to samorządy doskonale wiedzą jak wygląda sytuacja społeczno-gospodarcza w danej gminie czy powiecie oraz wnikliwymi analizami statystycznymi i uwzględniała specyfikę czynności wykonywanych w ramach poszczególnych pionów orzeczniczych oraz kwestię zawiązaną z dostępnością do sądów.

 

   Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się niniejszą sprawą.

   W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Ministra:

   1. Dlaczego kosztem mniejszych miejscowości rozwijać się mają większe ośrodki?

  2. Czy istnieje możliwość wstrzymania działań, które zmierzają do likwidacji sądów w miejscowościach będących siedzibami powiatów?

   3. Czy wzięte zostały pod uwagę skutki społeczne tej reformy. Jeśli tak to jakie?

   4. Jakie rzeczywiste oszczędności powstaną w skutek likwidacji małych sądów rejonowych?

 

 

 

   Z poważaniem

Beata Kempa

 

Poseł na Sejm RP

 

Polecane strony