Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości w sprawie likwidacji sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie oraz Wołowie.

04 stycznia Pani Poseł Beata Kempa złożyła interpelacje w sprawie likwidacji sądów rejonowych w zasięgu działania sądu okręgowego we Wrocławie. Poniżej treść interpelacji:


Interpelacja nr

do Ministra Sprawiedliwości

w sprawie likwidacji sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie oraz Wołowie.

Szanowny Panie Ministrze!

     Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości mówi o zniesienia niektórych sądów rejonowych . Z treści rozporządzenia wynika, że planuje się likwidację 115 sądów  na terenie całego kraju.

     Samorządowcy podkreślili, działania Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzające do  likwidacji niektórych sadów rejonowych zasługują na zdecydowany sprzeciw ze strony samorządu terytorialnego. Pojawiające się informację budzą tym większe zaniepokojenie, że planowana reorganizacja na obszarze właściwości sadu okręgowego we Wrocławiu ma dotyczyć aż czterech sądów.  

    Likwidacja sądów rejonowych znacznie pogorszy to i tak dużą niewydolność sądów oraz dostępność obywateli do usług prawniczych. Przede wszystkim należy podkreślić, że takie działania Ministerstwa będą miały dalekosiężne skutki nie tylko w sferze społecznej, ale również ekonomicznej. Odbiją się także niekorzystnie na funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Podkreślenia wymaga fakt, że likwidacja sądów rejonowych utrudni dostęp mieszkańców powiatów do wymiaru sprawiedliwości, bo czym innego jest łączenie sądów z dwóch odległych miejscowości.  Będą oni zmuszeni podróżować do sądu oddalonego o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Planowane działania ministerstwa nie odniosą skutku w postaci oszczędności, co wydaje się głównym motywem przyświecającym tym zamierzeniom.

   Oszczędności na wymiarze sprawiedliwości to wstyd dla rządu. Należy stwierdzić, iż żadne względy natury ekonomicznej oraz oszczędności nie mogą usprawiedliwiać ogromnych kosztów społecznych, jakie mogą pociągać za sobą działania Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie można kosztem bezpieczeństwa obywateli, łatać dziury budżetowej. Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatów dotkniętych reorganizacją obywatele odczują, iż po raz kolejny Państwo oszczędza ich kosztem i to w sferze niesłychanie doniosłej społecznie i gospodarczo. Dodatkowym elementem przemawiającym przeciwko oddalaniu wymiaru sprawiedliwości od obywateli są kwestie bezpieczeństwa, jasnym jest że na terenach gdzie nie ma sądów lub komisariatów policji drobne przestępstwa, wandalizm, kradzieże są częstsze niż w miejscowościach gdzie wymiar sprawiedliwości działa prawidłowo.  

     W projekcie brakuje podstawowego kryterium, jakim jest liczba wpływających do sądu spraw, skuteczność i szybkość w ich rozpoznawaniu oraz odległości, jakie strony będą zmuszone pokonywać w celu uzyskania orzeczenia.

     Funkcjonowanie małych sądów w powiatach to korzystne rozwiązanie dla obywateli. Większość tych sądów powstało przy zaangażowaniu środków finansowych samorządu terytorialnego. W związku z tym wszelkie decyzje o ich ewentualnej likwidacji winno się konsultować z samorządem terytorialnym, który reprezentuje społeczeństwo.

   Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się niniejszą sprawą.

   W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Ministra:

   1. Jakie argumenty przemawiają za tym, aby zlikwidować sądy rejonowe?

   2. Czy istnieje możliwość wstrzymania działań, które zmierzają do likwidacji sądów w miejscowościach będących siedzibami powiatów?

   3. Jakie oszczędności przyniosą likwidacje czterech w/w sądów?

   4. Jakie wydziały sądów pozostaną w utworzonych oddziałach zamiejscowych ?

 

 

   Z poważaniem

Beata Kempa

 

Poseł na Sejm RP

 

Polecane strony