Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości w sprawie likwidacji świętokrzyskich sądów rejonowych

Pani Poseł Beata Kempa 30 grudnia 2011 złożyła interpelacja do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie likwidacji sądów rejonowych:Interpelacja nr

do Ministra Sprawiedliwości

w sprawie likwidacji świętokrzyskich sądów rejonowych we Włoszczowie, Opatowie, Staszowie, Kazimierzy Wielkiej, Skarżysko-Kamiennej i Pińczowie.

Szanowny Panie Ministrze!

 Samorządowcy województwa świętokrzyskiego zwrócili się do mojego biura poselskiego z prośbą o podjęcie pilnych działań w sprawie zamiaru likwidacji sądów w miejscowościach będących siedzibami powiatów.

   Jak podkreślili zainteresowani, działania Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzające do  likwidacji niektórych sadów rejonowych w województwie świętokrzyskim zasługują na zdecydowany sprzeciw ze strony samorządu terytorialnego. Pojawiające się informację budzą tym większe zaniepokojenie, że planowana reorganizacja na terenie samego województwa świętokrzyskiego ma dotyczyć aż sześciu sądów.  

   Przede wszystkim należy podkreślić, że takie działania Ministerstwa będą miały dalekosiężne skutki nie tylko w sferze społecznej, ale również ekonomicznej. Odbiją się także niekorzystnie na funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Podkreślenia wymaga fakt, że likwidacja sądów rejonowych utrudni dostęp mieszkańców powiatów do wymiaru sprawiedliwości, bo czym innego jest łączenie sądów z dwóch odległych miejscowości.  Będą oni zmuszeni podróżować do sądu oddalonego o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Planowane działania ministerstwa nie odniosą skutku w postaci oszczędności, co wydaje się głównym motywem przyświecającym tym zamierzeniom. Bezpośrednim skutkiem likwidacji sądów  będzie rzeczywiste pogorszenie dostępności tych usług publicznych, zwiększenie kosztów dochodzenia swoich praw przez mieszkańców, wydłużenie czasu trwania postępowań sądowych, trudności z załatwianiem spraw w wydziale ksiąg wieczystych.  W efekcie przełoży się to na zwiększenie kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Planowane zmiany organizacyjne polegające m.in. na likwidacji małych sądów, są irracjonalne. Nie przyniosą one spodziewanych oszczędności, gdyż w ich miejsce mają postać wydziały zamiejscowe. Należy też podkreślić , iż takie działania naruszają zasadę dostępności do sądów określoną w Konstytucji. Moim zdaniem znacznie pogorszy to i tak dużą niewydolność sądów oraz dostępność obywateli do usług prawniczych.

Dodatkowo należy poddać w wątpliwość racjonalność planów likwidacji sądów, które otrzymały w ostatnim czasie nowe, dobrze wyposażone siedziby, kosztem poważnego zaangażowania finansowego samych powiatów. Miejscowości będące siedzibami starostw powiatowych stanowią lokalne ośrodki administracji, gdzie skupia się życie mieszkańców okolicznych gmin i sołectw.

   Należy stwierdzić, iż żadne względy natury ekonomicznej oraz oszczędności nie mogą usprawiedliwiać ogromnych kosztów społecznych, jakie mogą pociągać za sobą działania Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie można kosztem bezpieczeństwa obywateli, łatać dziury budżetowej. Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatów dotkniętych reorganizacją obywatele odczują, iż po raz kolejny Państwo oszczędza ich kosztem i to w sferze niesłychanie doniosłej społecznie i gospodarczo. Dodatkowym elementem przemawiającym przeciwko oddalaniu wymiaru sprawiedliwości od obywateli są kwestie bezpieczeństwa, jasnym jest że na terenach gdzie nie ma sądów lub komisariatów policji drobne przestępstwa, wandalizm, kradzieże są częstsze niż w miejscowościach gdzie wymiar sprawiedliwości działa prawidłowo.  

          W projekcie brakuje podstawowego kryterium, jakim jest liczba wpływających do sądu spraw, skuteczność i szybkość w ich rozpoznawaniu oraz odległości, jakie strony będą zmuszone pokonywać w celu uzyskania orzeczenia.

Propozycje zmian nie tylko nie wpłynie na poprawę funkcjonowania sądów, ale doprowadzi do chaosu, którego efektem będzie pogorszenie sprawności postępowania. Nie bez znaczenia jest również postulat aby każda decyzja wprowadzająca zmiany w strukturze sądów powszechnych była poprzedzona wnikliwymi analizami statystycznymi i uwzględniała specyfikę czynności wykonywanych w ramach poszczególnych pionów orzeczniczych oraz kwestię zawiązaną z dostępnością do sądów.

   W przypadku tak ważnych decyzji w wymiarze sprawiedliwości powinno się przeprowadzić konsultacje z samorządami gminnymi i powiatowymi , bo to samorządy doskonale wiedzą jak wygląda sytuacja społeczno-gospodarcza w danej gminie czy powiecie.

 

   Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się niniejszą sprawą.

   W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Ministra:

   1. Czy przeprowadzono analizę statystyczną , ilość wpływających do sądu spraw, skuteczność i szybkość w ich rozpoznawaniu oraz odległości, jakie strony będą zmuszone pokonywać w celu uzyskania orzeczenia ?

   2. Czy istnieje możliwość wstrzymania działań, które zmierzają do likwidacji sądów w miejscowościach będących siedzibami powiatów?

   3. Jakie oszczędności przyniosą likwidacje tylu sądów?

 

 

 

 

   Z poważaniem

Beata Kempa

 

Poseł na Sejm RP

 

Polecane strony