Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Wniosek poseł B. Kempy do NIK ws. JSW

Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r.

Beata Kempa

Poseł na Sejm RP

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Szanowny Pan Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Skr. poczt. P-14

00-950 WarszawaWniosek o wszczęcie kontroli w sprawie sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Skarb Państwa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o wszczęcie przez Najwyższą Izbę Kontroli z urzędu na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 j.t.) kontroli w sprawie sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Skarb Państwa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

Proszę o rozważenie możliwości wszczęcia kontroli wobec:

Ministerstwa Skarbu Państwa, odpowiedzialnego za nadzór właścicielski w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. /dalej jako JSW/ ze strony Skarbu Państwa pod względem celowości i gospodarności dokonywanych przez JSW transakcji w postaci:

  • około 7 mln 748 tysięcy zł wydawanych w 2014 r. na kontrakty menadżerskie członków zarządu JSW, w sytuacji bardzo dużej straty spółki w tym roku,
  • około 900 tysięcy wydanych na doradztwo biznesowe od 2011 r.,
  • pięcioletniego kontraktu sponsorskiego siatkarskiego klubu Jastrzębski Węgiel, na podstawie którego JSW zobowiązuje się przekazywać drużynie około 8 mln zł rocznie,
  • remontu hotelu Różany Gaj w Gdyni, za kwotę 27 mln zł

oraz innych transakcji,

które mogły łącznie doprowadzić do niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania przez JSW łącznie około 100 mln zł

 

Uzasadnienie

Od końca stycznia 2015 r. trwa akcja protestacyjna górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Przedstawiciele górników zarzucają władzą spółki nieuzasadnione plany zamrożenia płac w 2015 r., zmniejszenia deputatu węglowego oraz rezygnacji z dopłat do zwolnień lekarskich czy uzależnienia wypłaty czternastej pensji od zysku firmy, niepodnoszenia wynagrodzeń w 2015 r. i rezygnacji z dopłat do zwolnień chorobowych. Zarząd chce ponadto zrezygnować z przewozów pracowniczych, naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Planuje również płacić za pracę w soboty i niedziele również zgodnie z kodeksem pracy, a nie jak obecnie – z bardziej korzystnymi dla pracowników regulacjami wewnętrznymi. Zmniejszony ma zostać również deputat węglowy – z obecnych 8 ton dla wszystkich, do 4 ton dla pracowników dołowych i 2 ton dla pracujących na powierzchni. Z szacunkowych danych Spółki wynika, że powyższe plany doprowadzą do zmniejszenia rocznych przychodów pracowników o blisko 10 proc. Związki zawodowe nie zgadzają się z tymi wyliczeniami, twierdząc że pracownicy, zależnie do stanowiska pracy, stracą na tych zmianach od 10 do 30 proc.

Przedstawiciele pracowników podnoszą, że fatalna sytuacja finansowa spółki wynika przede wszystkim ze złego zarządzania, niecelowych i niegospodarnych wydatków, które kosztowały JSW około 100 mln zł straty. Na przedmiotowe niecelowe wydatki składają się zdaniem górników m.in. około 7 mln 748 tysięcy zł wydawanych w 2014 r. na kontrakty menadżerskie członków zarządu JSW, w sytuacji bardzo dużej straty spółki w tym roku, około 900 tysięcy wydanych na doradztwo biznesowe od 2011 r., podpisanie pięcioletniego kontraktu sponsorskiego siatkarskiego klubu Jastrzębski Węgiel, na podstawie którego JSW zobowiązuje się przekazywać drużynie około 8 mln zł rocznie, remont hotelu Różany Gaj w Gdyni, za kwotę 27 mln zł.

Wszystkie powyższe okoliczności wskazują, że w JSW w zły sposób prowadzony jest nadzór właścicielski, który sprawować powinien Minister Skarbu Państwa. Głównymi zagadnieniami objętymi tematyką kontroli powinny być w związku z tym organizacja i funkcjonowanie struktur odpowiedzialnych za nadzór, zgodność nadzoru z obowiązującymi procedurami i polityką właścicielską, zmiany w organach JSW oraz procesy naboru, a także sytuacja ekonomiczno-finansowa JSW wraz z jej monitorowaniem. Badaniu NIK powinno podlegać dokonanie oceny sposobu wykonywania nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Ministra Skarbu Państwa w JSW z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz oddziaływanie tego nadzoru na funkcjonowanie spółki.

Mając powyższe na uwadze, bardzo proszę o pozytywne odniesienie się do niniejszego wniosku.

Z wyrazami szacunku,

Beata Kempa

Wiceprezes Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro

Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego

Sprawiedliwa Polska


 

Polecane strony