Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

KP Sprawiedliwa Polska domaga się wzmocnienia prawnego klauzuli sumienia

Sprawiedliwa Polska proponuje zwiększenie ochrony prawnej klauzuli sumienia poprzez zmianę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów lekarzowi wolno odmówić wykonania czynu, którzy uważa za niemoralny, pod warunkiem, że przyczyni się do jego popełnienia przez innego lekarza – np. wskaże osobę, która dokona aborcji. Jest to zatem wewnętrzna sprzeczność i może podlegać nadinterpretacji.

W związku z tym Sprawiedliwa Polska przygotowała nowelizację  artykułu 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu:

„Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego”.

W ocenie Sprawiedliwej Polski przepis ten ograniczy nagonkę na lekarzy, którzy podpisują deklarację wiary i stosują się do klauzuli sumienia.

 

Polecane strony