Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

SP PRZEDSTAWIA PAKIET „ZERO TOLERANCJI DLA MORDERCÓW I PRZEMOCY”.

 

W ostatnich dniach opinia publiczna została wstrząśnięta brutalnym zabójstwem młodego mieszkańca Łodzi, który stanął w obronie swojej koleżanki, jak również bandyckiego napadu w Żyrardowie, w wyniku którego pokrzywdzony stracił dłoń i palce. Państwo powinno podjąć zdecydowaną walkę z rosnącą liczbą popełnianych przestępstw, by obywatele naszego kraju mogli czuć się bezpiecznie.

Solidarna Polska złożyła projekt nowelizacji przepisów Kodeksu karnego, które zwiększa zagrożenie karą pozbawienia wolności za najokrutniejsze zabójstwa, w tym ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa dzieci, pozwalając na wymierzenie kary nie mniejszej niż 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocia. Będzie on procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP w dniach 6-8 marca br. Praktyka orzecznicza polskich sądów wskazuje, iż o wymiarze kary decydują dolne granice zagrożenia, stąd konieczne są zmiany w obowiązujących przepisach. Kara za dopuszczanie się brutalnych przestępstw powinna być surowa i adekwatna do wyrządzonego zła. Polska należy do krajów, w których są orzekane łagodne kary za zabójstwa, co przyczynia się do niskiego poczucia bezpieczeństwa wszystkich obywateli.

Solidarna Polska przedstawia program „Zero tolerancji dla morderców i przemocy”. Program ten w sposób kompleksowy odnosi się do wszystkich aspektów bezpieczeństwa i jego realizacja przyczyni się do znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju. Solidarna Polska oczekuję merytorycznej pracy nad przedstawionymi propozycjami przez wszystkie formacje polityczne, bowiem bezpieczna Polska powinna być celem dla każdego polityka. 

ZERO TOLERANCJI DLA MORDERCÓW I PRZEMOCY! 

1. Za morderstwo wyłącznie kara 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.

Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem lub zabójstwo dziecka powinno być karane wyłącznie karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywociem. Dziś można orzekać karę nawet od 8  lat pozbawienia wolności Należy wprowadzić możliwość orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności bez prawa do warunkowego zwolnienia. 

2. Zaostrzenie kar za zgwałcenie, rozboje, bójki i pobicia.

Przestępstwo zgwałcenia jest jednym z najcięższych przestępstw i powinno stać się zbrodnią, co wykluczy jednocześnie możliwość stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary. Dość fikcji pobicia ze skutkiem śmiertelnym, należy zdecydowanie zaostrzyć karę za czyny, które są bardzo bliskie zabójstwu. Należy zaostrzyć kary za rozbój, zwłaszcza z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 

3. Reguła trzy razy i po tobie za przestępstwa z użyciem przemocy.

Większość przestępstw popełnianych jest przez to samo grono kryminalistów. Dlatego należy takie jednostki długotrwale izolować, zwiększając tym samym bezpieczeństwo społeczeństwa. Na wzór amerykański proponujemy zasadę trzy razy i po tobie: za drugie przestępstwo popełnione z użyciem przemocy, kara będzie dwukrotnie bardziej surowa, a za trzecie, w potrójnej wysokości a nawet będzie możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności. 

4. Stop pedofilii.

Każdy pedofil przed wyjściem z zakładu karnego powinien być poddany badaniom, a jeżeli ciągle stanowi zagrożenia dla społeczeństwa, powinien pozostać w zamkniętym zakładzie leczniczym. Należy wprowadzić zakaz pełnienia stanowiska lub wykonywania zawodu związanego z pracą z dziećmi – na zawsze, a także wprowadzić jawny rejestr pedofili.

5. Stop przemocy w szkołach.

Dzieci coraz częściej stają się ofiarami przemocy ze strony równieśników w szkołach. Nieletni dopuszczają się co raz większej liczby przestępstw – w tym także tych najcięższych. Należy przywrócić bezpieczeństwo w szkołach i zdecydowanie reagować na każdy przypadek stosowania przemocy. Każdy sprawca przemocy w szkole musi mieć świadomość, że będzie ukarany i będzie pozostawać pod ścisłym nadzorem, dla bezpieczeństwa innych dzieci.

6. Dość warunkowego zawieszania kar.

Należy wyeliminować możliwość wielokrotnego warunkowego zawieszania kar za przestępstwa związane z użyciem przemocy. Proponujemy, aby w odniesieniu do przestępstw popełnianych z użyciem przemocy, sąd co do zasady nie mógł zawiesić wykonania kary.

7. Rozszerzenie zakresu obrony koniecznej.

Napadnięty człowiek powinien mieć możliwość obrony w dowolny sposób, nawet jeżeli wyrządza tym krzywdę napastnikowi. Pokrzywdzony nie może obawiać się, że za obronę życia i zdrowia będzie stawiany przed sądem. To przestępca, a nie ofiara ma obawiać się konsekwencji swojego czynu. 

8. Sądy 24-godzinne dla chuliganów.

Trzeba przywrócić funkcjonowanie sądów 24-godzinnych. Kiedy w 2007 roku zostały wprowadzone przez Zbigniewa Ziobro, osądzały w szybkim czasie nawet 10% spraw. Ze względu na brak woli, obecnie sądy 24-godzinne w praktyce nie funkcjonują, a byłyby znakomitym środkiem na chuliganów. 

9. Pomoc dla pokrzywdzonych.

Należy stworzyć system pomocy pokrzywdzonym w postaci Centrum Pomocy przy każdym komisariacie. W tych centrach powinna być oferowana pomoc prawna, psychologiczna, socjalna i materialna dla ofiar przemocy. 

10. Ochrona świadków.

Nikt nie może się bać zemsty przestępców. Dlatego należy wprowadzić zasadę, że adres świadka jest chroniony i znany tylko organom prowadzącym postępowanie karne, a nie oskarżonemu. W ten sposób ograniczona zostanie możliwość zastraszania świadków przez przestępców.

 

Polecane strony