Beata Kempa składa zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa

Poseł Beata Kempa wraz z Andrzejem Romankiem złożyli zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnej treść zawiadomienia: 


 Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

 

 

ZAWIADOMIENIE

o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

Niniejszym, działając w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia  w okresie od grudnia 2009 roku do sierpnia 2012 roku na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, tj.: Prezesa Rady Ministrów - Donalda Tuska, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisława Komorowskiego w okresie od 24 maja 2012 roku do sierpnia 2012 roku , Ministra Finansów – Jacka Rostowskiego, Ministra MSW – koordynatora ds. służb specjalnych  Jacka Cichockiego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Krzysztofa Bondaryka oraz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - Andrzeja Parafianowicza, którzy poprzez brak nadzoru oraz brak podjęcia działań (i ich koordynacji) mających na celu uchronienie obywateli od wielomilionowych strat związanych z inwestycjami finansowymi proponowanymi przez spółkę Amber Gold sp. z o.o., działali na szkodę interesu publicznego i istotnych interesów prywatnych tj. czynu z art. 231 kk.

 

Zawiadamiając o możliwości popełnienia w/przestępstwa wnoszę o:

 

I.             wszczęcie w niniejszej sprawie śledztwa, z uwagi na jej wagę, przez Prokuraturę Apelacyjną - Wydział V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, ustalenie sprawców przestępstw i skierowanie przeciwko tymże stosownego aktu oskarżenia do Sądu,

II.          powołanie z uwagi na wagę sprawy oraz stopień jej skomplikowania  zespołu prokuratorów do prowadzenia niniejszego postępowania mających duże doświadczenie w prowadzeniu spraw gospodarczo-finansowych,

III.       objęcie sprawy osobistym zainteresowaniem i nadzorem Prokuratora Generalnego,

IV.       poinformowania mnie o wszczęciu postępowania i informowanie mnie o czynnościach śledztwa.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Niniejsze zawiadomienie związane jest z brakiem nadzoru oraz brakiem działań podjętych przez funkcjonariuszy publicznych w sprawie głośnej medialnie tzw. afery Amber Gold, która to bezczynność doprowadziła w efekcie do pokrzywdzenia kilku tysięcy osób
w Polsce.

Z publicznie dostępnych informacji wynika, iż co najmniej od grudnia 2009 roku sp. z o.o. Amber Gold znajdowała się na liście publicznych ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego [dalej jako: KNF]. W tym też czasie KNF złożyła zawiadomienie o przestępstwie. W 2010 roku Ministerstwo Gospodarki zainteresowało się nadto Amber Gold albowiem zachodziło podejrzenie, iż właściciel tej firmy złożył nieprawdziwe oświadczenie co do swojej niekaralności rejestrując dom składowy (w zakresie składu złota). Ministerstwo Gospodarki posiadało wiedzę, iż zmienił on nazwisko i był wielokrotnie karany. Nigdy też Amber Gold w tamtym okresie nie wystąpiło do Narodowego Banku Polskiego o pozwolenie na handel złotem. Spółka nie składała też w Pomorskim Urzędzie Skarbowym i innych urzędach skarbowych żadnych deklaracji w zakresie VAT, zeznań CIT i sprawozdań finansowych za lata 2009-2011. Zaległości podatkowe w/w firmy wyniosły na 2012 rok co najmniej 3 mln złotych.

 

Dowód:

- strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego,

- strona internetowa Narodowego Banku Polskiego,

- artykuł opublikowany w serwisie TVN 24.pl: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/amber-gold-ma-kilka-milionow-zaleglych-podatkow,272612.html
[wydruk w załączeniu]

 

W tym czasie firma ta jednocześnie prowadziła agresywną reklamę związaną z lokowaniem u niej oszczędności w złocie oraz proponowała niewiarygodnie wysokie oprocentowanie lokat.

Pomimo tego, iż instytucje publiczne posiadały wiedzę, iż kierownictwo Amber Gold może dopuszczać się poważnych przestępstw w tym wyłudzenia mienia, od grudnia 2009 roku przedstawiciele centralnych i naczelnych organów władzy publicznej z Donaldem Tuskiem nie podjęły żadnych działań, w tym w zakresie nadzoru i koordynacji, w celu ukrócenia działalności mogącej nosić znamiona przestępczej prowadzonej przez różnego rodzaju tzw. parabanki w tym Amber Gold. Wskazane zaniechania (umyślne lub nieumyślne) doprowadziły do naruszenia istotnych interesów szeregu osób prywatnych (obecnie ponad 5000 tysięcy byłych klientów) oraz interesu publicznego – zaufania obywateli do instytucji państwa mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

 

Za zaniechania te odpowiadają (w zakresie obowiązków nałożonych im przez ustawy i konstytucję RP): Prezes Rady Ministrów - Donald Tusk, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski, Minister Finansów – Jacek Rostowskii, Minister MSW – koordynator ds. służb specjalnych  Jacek Cichocki, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Krzysztof Bondaryk oraz Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii, Generalny Inspektor Informacji Finansowej - Andrzej Parafianowicz.

 

Odnosząc się do osoby Prezesa Rady Ministrów – wskazać należy, iż w dniu 14 sierpnia 2012 r. na konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zapewniał opinię publiczną, iż w maju 2012 r. nie posiadał jakichkolwiek wiarygodnych informacji od podległych mu służb związanych z nieprawidłowościami działania spółki Amber Gold sp. z o.o.. Donald Tusk stwierdził, iż ostrzegając swojego syna o działalności spółki Amber Gold nie kierował się informacjami z tajnych źródeł na temat tej firmy. Premier powiedział wówczas m.in., że nie uzyskał ze strony służb państwowych żadnych informacji, których celem było ostrzeżenie jego syna. -

 

Dowód: http://www.rp.pl/artykul/10,930035-Slowa-Tuska-kontra-fakty.html

[wydruk artykułu w załączeniu]

 

 

Premier na w/w konferencji prasowej powiedział także: Informacje, jakie otrzymuję także od służb specjalnych są klauzulowane, (...) nie będą nigdy przedmiotem szerokich komentarzy publicznych, ale w czasie, o którym rozmawiamy, a więc wiosną, późną wiosną, wczesnym latem żadna z informacji, jakie otrzymywałem nie wykraczała poza to, o czym media informowały dość szeroko" [podkreślenie – autor zawiadomienia].

 

Dowód: http://www.rp.pl/artykul/924017,930468-Sluzby-mogly-dzialac-wczesniej.html

[wydruk artykułu w załączeniu]

 

Tymczasem z informacji udzielonej przez rzecznika rządu Pawła Grasia [pismo z dnia 30 sierpnia 2012 r. – kopia w załączeniu] wynika, iż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informowała Prezesa Rady Ministrów o nieprawidłowościach w spółce Amber Gold sp. z o.o. już pod koniec maja 2012 r.: „Odnosząc się do pytania, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informowała pana premiera o nieprawidłowościach w spółce Amber Gold, wyjaśniam, że ABW przesłała taką informację pismem z 24 maja 2012 r. oraz 6 sierpnia 2012 r.” [fragment treści w/w notatki].

 

Rzecznik rządu nie poinformował w w/w notatce o jej treści, jednakże minister Jacek Cichocki poinformował w Sejmie, iż informowała ona o działalności Amber Gold i o podejrzeniach ABW dotyczących tej działalności, wskazując, że Amber Gold może opierać działalność na mechanizmie tzw. piramidy finansowej, a także że środki z Amber Gold mogą być wyprowadzane niezgodnie z zasadą funkcjonowania spółki, m.in. na działalność grupy OLT. Dodał także, że w tej notatce zawarta była informacja, że ABW dopatrzyła się w działalności firm P. nawet więcej przestępstw niż prokuratura.

 

Dowód: http://www.rp.pl/artykul/10,930035-Slowa-Tuska-kontra-fakty.html

[wydruk artykułu w załączeniu]

 

W związku z powyższym, iż Prezes Rady Ministrów już w maju 2012 r. [wbrew temu co twierdził na konferencji prasowej w dniu 14 sierpnia 2012 r.] posiadał informacje z ABW  o nieprawidłowościach w działalności spółki Amber Gold, oraz nie podjął żadnych działań mających na celu uchronienie tysięcy Polaków od wielomilionowych strat finansowych, zasadne jest wszczęcie postępowania karnego w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Prezesa Rady Ministrów, czym działał na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, tj. o czyn z art. 231 k.k.

 

Zasadne wydaje się stwierdzenie, iż przyczyną braku podjęcia działań przez Prezesa Rady Ministrów w w/w okresie, była chęć uniknięcia skandalu w czasie odbywających się w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej – Euro 2012, co z całą pewnością było działaniem o charakterze politycznym, nastawionym na budowanie kapitału politycznego i nie było pokierowane dbaniem o dobro obywateli.

 

W/w notatka ABW trafiła także na ręce Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz Ministra Finansów Jacka Rostowskiego, w związku z czym postępowanie powinno dotyczyć także w/w.

 

Odnosząc się do osoby Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofa Bondaryka wskazać należy, iż jak wynika z dostępnych powszechnie informacji, ABW podjęło działania w sprawie Amber Gold dopiero zainwestowaniu przez tą firmę w OLT Ekspress i po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach w w/w spółce od Banku Gospodarki Żywnościowej.

 

Z kolei Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej a zarazem Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej - Andrzej Parafianowicz – nie podjął jakichkolwiek działań, nałożonych na niego ustawowo, zarówno w zakresie przeprowadzenia odpowiedniej kontroli skarbowej wobec niewywiązywania się przez Amber Gold z płacenia podatków na rzecz Skarbu Państwa, jak też działań związanych z nadzorem nad transakcjami finansowymi. W szczególności należy wskazać, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowych należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, a w szczególności:

Pomimo w/w obowiązków, Andrzej Parafianowicz nie podjął żadnych działań związanych z funkcjonowaniem spółki Amber Gold sp. z o.o.

 

 

Na koniec podnieść należy, iż art. 231 k.k. nie wymaga, aby obowiązek, którego nie dopełnił funkcjonariusz publiczny był obowiązkiem prawnym. Równie dobrze może tu wchodzić w grę naruszenie obowiązku płynącego z innych źródeł - w tym także z ogólnych reguł postępowania z określonym dobrem prawnym (A. Zoll [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego, Kraków 1999, s. 778). Przestępstwo spenalizowane w art. 231 § 1 k.k. ma charakter formalny (bezskutkowy). Działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego nie jest bowiem charakterystyką skutku, lecz zachowania sprawcy.

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w przedmiotowej sprawie.

 

 

Andrzej Romanek

 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Załączniki:

1.      Pismo rzecznika prasowego rządu z dnia 30 sierpnia 2012 r. – kopia,

2.      Artykuł opublikowany w serwisie internetowym TVN 24.pl z dnia 24 sierpnia 2012 r. – wydruk,

3.      Artykuł „Słowa Tuska kontra fakty” opublikowany w wydaniu internetowym dziennika Rzeczpospolita w dniu 3 września 2012 r. – wydruk,

4.      Artykuł „Służby mogły działać wcześniej” opublikowany w wydaniu internetowym dziennika Rzeczpospolita w dniu 5 września 2012 r. – wydruk

 

Polecane strony