Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Interpelacja do Premiera Donalda Tuska w sprawie likwidacji posterunków Policji.

 Interpelacja w sprawie likwidacji posterunków Policji.

 

 

Powszechnie wiadomo, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Każda jednostka stara się wedle możliwości zapewnić sobie bezpieczne warunki życia. Niestety w przeważającej liczbie sytuacji człowiek nie jest w stanie zrobić tego własnymi siłami. W związku z tym państwo stworzyło liczne organy, których zadaniem głównym jest dbałość o bezpieczeństwo swoich członków w różnych sferach życia.

Jeśli mówimy o bezpieczeństwie ludzi, w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl policja. Jest to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej podstawowych zadań należy: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania). Kolejnym zadaniem jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznym. Ponadto policja zajmuje się wykrywaniem przestępstw i wykroczeń oraz ściganiem ich sprawców. Wśród zadań policji wymienia się również nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi. Kolejną ważną sprawą policji jest kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych. Policja współdziała również z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów, współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz realizuje zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych.

 

 

Policja odgrywa więc ważną rolę w poczuciu bezpieczeństwa obywateli. Często jest pierwszym organem do którego zgłasza się człowiek w sytuacji zagrożenia.

Od jakiegoś czasu docierają do mojego biura poselskiego niepokojące sygnały dotyczące planów likwidacji niektórych posterunków Policji na terenie Polski. Co prawda nie jest jeszcze wiadomo, które posterunki miałyby ulec likwidacji, aczkolwiek ewentualne zmiany z pewnością wpłyną na pogorszenie się stanu bezpieczeństwa obywateli.

Policja likwiduje posterunki w najmniejszych miejscowościach. Jak informują media , do końca roku zniknie kilkaset z nich. Odpowiednie polecenia otrzymali już komendanci wojewódzcy. To oni mają przygotować listę placówek do likwidacji. Likwidacja posterunków oznacza, że mieszkańcy wsi i bardzo małych miejscowości, aby skontaktować się z policją, będą musieli pokonać nawet kilkadziesiąt kilometrów. Szefowie komisariatów tłumaczą, że powodem takich działań nie jest brak pieniędzy na utrzymanie posterunków, ale chęć wysłania większej liczby funkcjonariuszy na uliczne patrole. Poza tym, jak tłumaczy rzecznik Komendanta Głównego Policji utrzymanie każdej placówki kosztuje kilkaset tysięcy złotych rocznie. Dzięki likwidacji posterunków zwolni się także dużo etatów. Funkcjonariuszy będzie można odesłać do zadań w terenie. Problem w tym, że w najmniejszych miejscowościach w Polsce, taki posterunek to jedyna forma kontaktu z policją.

Nawet co drugi posterunek policji w Zachodniopomorskiem może być zlikwidowany. Plan likwidacji nawet połowy z 43 posterunków pojawił się kilka miesięcy temu. To wszystko było robione na szybko i na ekonomię.

Jak wskazują policjanci, likwidacja 2-3 osobowych posterunków oznacza dla policji wręcz pożądane zmniejszenie liczby zgłaszanych przestępstw. W rzeczywistości efekt będzie odwrotny do tego wykazywanego przez statystyki. Trzeba się liczyć z tym, że faktycznie przestępczość tam się zwiększy a nie zmniejszy.

Na Śląsku ma być zlikwidowanych ponad 20 posterunków. Kilkanaście dalszych ma zostać połączonych w kilka komisariatów. Takie są plany urzędującego od niedawna nowego szefa śląskich policjantów, ostateczną decyzję związaną z likwidacją podejmować mają szefowie komend miejskich i powiatowych.

Roman Wierzbicki, szef policyjnych związkowców w regionie, dodaje, że nie przekonują go argumenty o likwidowaniu pustych pomieszczeń, wzmacnianiu większych komend czy wysyłaniu tam, gdzie był dotąd posterunek większej liczby patroli. Nie spędzi patrol policji całej dniówki w tym jednym miejscu. jeżeli mieli świadomość, że ta policja tam jest, a dzisiaj jej nie będzie, to mają świadomość pustki - wyjaśnia. A ta pustka, jak podkreśla, u mieszkańców może się skończyć spadkiem zaufania do policji.[1]

 

Pomysł nie podoba się też samorządom, które takie posterunki współfinansują. Władze miast i gmin m.in. kupują policji sprzęt komputerowy, radiowozy, systemy łączności i monitoringu oraz finansują dodatkowe patrole.

Kolejnym regionem, którego skutki likwidacji posterunków odczują mieszkańcy jest Lubelszczyzna. W całym województwie z blisko 170 posterunków zostało około 60. Takie plany są szykowane od nowego roku.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach planuje zamknąć w najbliższym czasie aż 36 posterunków policji w województwie śląskim.

Mieszkańcy mogą szybko dotrzeć i osobiście porozmawiać z funkcjonariuszami, zgłosić jakiś problem, przestępstwo. Gdy posterunki zostaną zlikwidowane, trzeba będzie z podobnymi sprawami jeździć do większych miejscowości, gdzie są komisariaty. Zmianami zaniepokojeni są również sami policjanci, którzy - pracując i mieszkając w jednym miejscu - będą teraz mieli dalej do pracy.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne należą do kompetencji Policji i to ona powinna ponosić koszty rzeczowe i osobowe w związku ze swoim funkcjonowaniem. To dobrze, że samorządy wspierają Policję, ale nie powinno się tymi kosztami całkowicie ich obarczać. Poza tym wójtowie mogą być w stosunku do komendantów swego rodzaju centrum decyzyjnym i w tym przypadku byłaby to sytuacja z gruntu nieprawidłowa.

Zdaję sobie sprawę z tego, że Policja wymaga działań reorganizacyjnych, jednak te ostatnio proponowane powinny zostać jeszcze raz wnikliwie przeanalizowane, szczególnie w tym aspekcie, żeby nie rozmywały odpowiedzialności za stan organizacyjny i bazy materialne Policji. Warto byłoby również dowiedzieć się, co na ten temat sądzą samorządowcy, z których pomocy finansowej Policja chętnie korzysta. Pomijanie ich w cyklu podejmowania decyzji dotyczącej zarówno aspektów związanych z planowaną likwidacją posterunków w gminach, jak i oddaniu w trwały zarząd nieruchomości wydaje mi się być niewłaściwe.

Poza tym redukcja posterunków Policji z całą pewnością nie zapewni bezpieczeństwa obywateli, a może doprowadzić do zwiększenia liczby patologii i przestępstw, ponieważ mniejsza liczba funkcjonariuszy lub jej brak w danej miejscowości będzie skutkować brakiem zgłoszeń o ewentualnych przestępstwach i, co za tym idzie, wzrostem przestępczości.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Premiera:

1.      Ile zostało zlikwidowanych posterunków policji w latach 2007-2011, oraz jakie przyniosło to korzyści finansowe dla budżetu Policji?

2.      Ile komisariatów Policji planuje zlikwidować Komenda Główna Policji a pośrednio Rząd, w całym kraju w 2012 roku?

3.      Czym spowodowana jest tak liczebna likwidacja posterunków Policji?

4.      Czy Rząd przeprowadził analizę finansową, ekonomiczną i społeczną, która by wskazywała, iż zasadnym jest likwidacja posterunków ?

5.       Jakie są plany zagospodarowania budynków i pomieszczeń po likwidacji posterunków Policji?

6.       Czy budżet Policji zmniejszył się tak radykalnie w ostatnich dwóch latach, że zmusza do podjęcia tak niekorzystnych decyzji o likwidacji posterunków Policji w mniejszych gminach? 

7.      Jaki jest czas reakcji Policji na zgłoszenie o zdarzeniu w poszczególnych powiatach w całej Polsce?

8.       Czy przeprowadzono analizę zagrożenia przestępczością we wszystkich gminach w całym kraju?

9.      Jakie środki finansowe na poszczególne likwidowane komisariaty zostały zainwestowane przez samorząd?

10.  Czy w ostatnich latach nastąpił wzrost zagrożenia przestępczością oraz zmniejszenie wykrywalności przestępstw? Jeśli nastąpił, to jaka to jest skala wzrostu?

11.  Czy poprzez likwidację komisariatów Policji obywatele mogą czuć się mniej bezpieczni oraz czy wzrośnie zagrożenie przestępczością ??[1] http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/544321,slaski-komendant-gen-dzialo-czeka-nas-likwidacja,id,t.html

 

Polecane strony