Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim ws TV Trwam.

  We wtorek 5 czerwca, w Parlamencie Europejskim, w godzinach 9.30-12.30, odbędzie się wysłuchanie publiczne i debata dotycząca wolności mediów w Polsce na przykładzie TV Trwam. W wysłuchaniu organizowanym przez europosłów Zbigniewa Ziobro(EFD) oraz prof. Mirosława Piotrowskiego(EKR) wezmą udział miedzy innymi przedstawiciel Radia Maryja i TV Trwam.

Organizatorzy chcą przede wszystkim zainteresować Parlament Europejski oraz przedstawicieli innych instytucji Unii Europejskiej i jej decydentów, a także zagraniczne media niepokojącymi praktykami łamania wolności słowa w Polsce. Modelowym przykładem będzie bulwersujący casus Telewizji Trwam. Tak więc przede wszystkim przedstawić rzetelną informację, popartą konkretnymi faktami, przykładami ewidentnie naruszającymi prawo. Przestrzeganie wolności słowa traktowane jest w Unii Europejskiej priorytetowo.

 

Na spotkania te zapraszani są eksperci spoza Parlamentu Europejskiego z różnych krajów, a także posłowie oraz przedstawiciele mediów. Przypominają one konferencje, mają jednak szczególny wymiar, gdyż odbywają się w siedzibie Parlamentu Europejskiego, a ich uczestnicy musza posiadać zaproszenie lub akredytację. Często transmitowane są one na żywo w Internecie i tłumaczone na kilka języków. Właśnie dlatego wzbudzają szerokie zainteresowanie mediów, a także przedstawicieli innych instytucji Unii Europejskiej.

 

Wolność słowa, ale także wyznania, bo oto przecież tu chodzi, jest zapisana w wielu dokumentach unijnych i traktatach, a to Komisja Europejska, nazywana strażniczką traktatów, jest odpowiedzialna za przestrzeganie tych zasad przez państwa członkowskie. Idzie więc o stworzenie klimatu umożliwiającego podjęcie konkretnych działań.

 

Podczas wysłuchania w Parlamencie Europejskim europosłowie Zbigniew Ziobro(EFD) i prof. Mirosław Piotrowski(EKR) przewidzieli spotkanie z polonią belgijską oraz wspólną modlitwę z ojcami z Radia Maryja. Wśród zaproszonych gości są między innymi ojciec Tadeusz Rydzyk, ojciec Jan Król, dyrektor fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz,  poseł Beata Kempa, prof. Andrzej Zybertowicz oraz przedstawiciele mediów – Bronisław Wildstein , Jan Pospieszalski, Anita Gargas, Jacek Karnowski.
 

Poniżej treść  wystąpienia w PE w sprawie TV Trwam

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem , urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Tak stanowi art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski. Demokratyczne państwo prawne to takie państwo gdzie Konstytucja stanowi o porządku prawnym i jest aktem prawnym o najwyższej randze a także stanowi podstawę całego systemu prawa. Prawo zaś jest podstawą i granicą wszystkich działań państwa, w tym w szczególności władzy ustawodawczej, wykonawczej i sadowniczej, a także innych organów powołanych na podstawie Konstytucji w tym KRRiT. 
Art 25 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązuje władze publiczne do zachowania bezstronności w sprawie przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Konstytucja nakłada obowiązek wolności owych przekonań. Zasadę należy rozumieć tak, iż chodzi o równość wszystkich wierzących, w udziale w nabożeństwach oraz obrzędach. Zatem władza publiczna nie może zakazywać tego, ale powinna umożliwiać dostęp do wiary, w naszej ocenie również za pomocą środków przekazu masowego. Podstawowe prawa i wolności obywatela wyrażonej w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 22 sierpnia 1779 roku, oraz zaakceptowana powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona w Paryżu 10 grudnia 1948 roku mają służyć ochronie interesów każdego obywatela.

Władze publiczne są zobowiązane do przestrzegania zasady godności obywatela, rozumianej jako źródło wolności i praw. Państwo ma obowiązek stworzenia systemu w procesie prawnych, którego nie wolno naruszać, dowolnie interpretować, kierując się doraźnym interesem politycznym. Jeśli czyni to konstytucyjny organ państwa, w sposób szczególny godzi to w interes człowieka. Jak pisał ks. Jan Krucina( ..) zatem człowiek wraz z jego prawem do wolności wyznania, równości wobec prawa i poszanowania jego godności, powinien być szanowany przez władze publiczną (...)

Art 53 Konstytucji ust 1 każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Każdy ma prawo do uzewnętrzania publicznego lub prywatnego swojej religii, poprzez uprawianie kultu, modlitwę, praktykowanie i nauczanie. Zatem czymże jest realizacja misji TV Trwam, czym będzie przy dopuszczeniu jej do korzystania z najnowszych technologii? W kraju, w którym ponad 90% obywateli deklaruje przynależność do Kościoła Katolickiego, a także ponad 2 mln obywateli, jednoznacznie, na piśmie deklarują swoje poparcie dla realizacji owych konstytucyjnych praw właśnie przy użyciu najnowocześniejszych zdobyczy techniki!
TV Trwam zapewnia również łączność katolików ze stolica apostolska, co ma niebywałe znaczenie i to w języku ojczystym, co stanowi wyraźny wkład misji Piotrowej w Polsce i wśród rodaków na całym świecie. TV Trwam czyni dobro poprzez działalność społeczna, pozwala łączyć się regularnie tysiącom Polaków na codziennych rozważaniach, modlitwie i dyskusji o ważnych i nurtujących praktykach chrześcijan. Daje możliwość praktykowanie religijnego i daje możliwość realizacji zasady żywego przekazu i przekazywania podstawowych zgodnych z porządkiem społecznych ponadczasowych i uniwersalnych treści. Wśród wielu fachowców z dziedziny mediów blok dotyczący bieżących informacji, czyli tzw. serwisy informacyjne stają na najwyższym poziomie, i są zgodne ze sztuką dziennikarską.
Konstytucyjny organ jakim jest KRRiT z niezrozumiałych powodów, kierując się niejasnymi i niezrozumiałymi kryteriami, odrzuca możliwość owego praktykowanie -podstawowego prawa konstytucyjnego. Zatem taka decyzja w ocenie milionów Polaków została potraktowana jako jawna dyskryminacja. 
Przed powstaniem KRRiT w okresie komunizmu w Polsce notorycznie gwałcono prawo do wolności słowa. Po 1989 roku powołano organ, który ma za zadanie stać na straży podstawowych, pilnując aby rozwój nowych środków przekazu, postęp technologiczny, służyły jeszcze większej wolność praw człowieka. Nie może być tak, aby ograniczano pluralizm nadawców, wszak o ów pluralizm w czasach zniewolenia i komunizmu walczył 10 mln związek Solidarność, ginęli ludzie. To w obronie tych wartości niejednokrotnie stawał Ojciec Święty Jan Paweł II. Doświadczenia związane z wydarzeniami, które znajdują wyraz w wielotysięcznych manifestacjach pokazują, iż prawo polskie w omawianym zakresie, jest w swej treści zbyt ubogie. W naszej ocenie na to również powinna zwrócić uwagę Komisja Europejska. 
Posługując się komentarzem do konstytucji prof. dr hab. Bogusława Baszaka, nie sposób nie zgodzić się, iż władza wykonawcza posiada wpływ na kształt składu osobowego KRRiT poprzez prezydenta, zatem nie jest niemożliwe pośrednie oddziaływanie rządu. Będąc organem konstytucyjnym prowadzi działalność reglamentacyjną, bez jasnych kryteriów.
Podstawowym problem procesu koncesyjnego jest właśnie niedookreśloność kryteriów jakim kierowała się rada , wydając decyzje. Koncesje uzyskały podmioty, które nigdy nie były nadawcami. 
Przewodnicząca Fundacji Lux Veritatis dostatecznie udowodniła ze spełnia w systemie nadawania cyfrowego jest w stanie płynnie wejść w system nadawania, posiada wykwalifikowanych pracowników oraz odpowiedni sprzęt, doświadczenie 9 letniej działalności i zabezpieczenie w stosunku do budżetu państwa jeśli chodzi o opłaty koncesyjnego, a jej majątek w niektórych przypadkach jest kilka tysięcy razy większy niż innych.

Na potwierdzenie tego iż podstawowe prawa katolików w Polsce są pogwałcone, a proces koncesyjny jest nieklarowny i obarczony aspektem politycznym, niech będą liczna artykuły jak Nasz Dziennik, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, stanowiska Rzecznika Praw Człowieka czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Liczę na to, że dystans, z jakim Państwo macie możliwość spojrzeć na przedstawione tu problemy, pozwoli zrozumieć, że w sercu Europy, w państwie będącym członkiem wspólnoty, łamane są prawa obywatelskie, o które Polacy walczyli przecież, nie tylko dla siebie.

 

Polecane strony