Interpelacja w sprawie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i innych przepisów dotyczących ordynowania leków

Interpelacja w sprawie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i innych przepisów dotyczących ordynowania leków Interpelacja:

w sprawie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i innych przepisów dotyczących ordynowania leków

 

Ustawa refundacyjna, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, wprowadziła zmiany dla pacjentów, lekarzy oraz aptekarzy. Sprawa ustawy refundacyjnej i listy leków refundowanych wzbudzała duże emocje.

Zapisy ustawy refundacyjnej mówiące o karach dla lekarzy i aptekarzy wywołały sprzeciw środowisk medycznych. Lekarze - w proteście - nie określali na receptach poziomu odpłatności za medykamenty i stawiali pieczątkę: "Refundacja leku do decyzji NFZ". Część pacjentów, pomimo posiadanego prawa do wykupienia leków ze zniżką, musiała płacić za nie więcej. Protestowali także aptekarze, którzy m.in. skrupulatnie sprawdzali poprawność wypisanych przez lekarzy recept. Na początku lutego weszła w życie nowelizacja ustawy refundacyjnej, która m.in. zniosła kary dla lekarzy.

W przesłanym do mojego biura poselskiego stanowisku Okręgowego Zjazdu Lekarzy             w Gdyni środowisko lekarskie podnosi wiele kwestii problemowych w ustawie refundacyjnej:

 

„Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku wskazuje, iż ustawa o refundacji z dnia 12 maja 2011r. wprowadzona została bez zapewnienia niezbędnych narzędzi umożliwiających lekarzom zastosowanie się do jej zapisów. Problemy dotyczą w szczególności:

1.      braku elektronicznej karty poświadczającej prawo do ubezpieczenia zdrowotnego,
o której mowa w art. 49 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzenie takiego dokumentu było już przewidziane w ustawie o ubezpieczeniu zdrowotnym z 1997 roku, jednak do chwili obecnej go nie ma;

2.      braku informatyzacji systemu zdrowia, która według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia ma być przeprowadzana dopiero od 2014 roku

3.      braku przeprowadzenia odpowiednio szerokich konsultacji przed ustaleniem listy leków refundowanych, z udziałem zespołów eksperckich, samorządu lekarskiego i organizacji pacjentów.

4.      oparcia systemu refundacji leków na wskazaniach rejestracyjnych, zamiast na aktualnych  wskazaniach medycznych.

 

Prawodawca, zamiast koniecznych narzędzi, zaoferował lekarzom system niesprawiedliwych i wygórowanych kar umownych za formalne błędy na receptach. Niedawne protesty środowiska lekarskiego spowodowały jedynie przeniesienie zapisów o tych karach z ustawy do odpowiedniego rozporządzenia oraz bezpośrednio do umów zawieranych przez lekarzy z NFZ.

 Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku stanowczo przeciwstawia się powtarzanemu twierdzeniu, że lekarz wypisując receptę na leki wystawia jednocześnie czek na pieniądze publiczne. Jest to niedopuszczalne i niezgodne z zasadami wykonywania zawodu lekarza, wynikającymi z odrębnych przepisów. Samorząd lekarski domaga się takiej organizacji refundacji, aby lekarze mogli swój czas poświęcić choremu, a nie obowiązkom administracyjnym wpisanym w rolę płatnika – Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku zdecydowanie podtrzymuje dotychczasowe uwagi zgłaszane przez samorząd zawodowy lekarzy, dotyczące błędnych rozwiązań przyjętych w ustawie refundacyjnej i przepisach z nią związanych.

 

W związku z powyższym Okręgowy Zjazd Lekarzy stoi na stanowisku, że rozpoczęcie naprawy systemu wymaga niezwłocznej zmiany:

 

-        przepisów Obwieszenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. – poprzez zastąpienie słów „we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji” słowami „w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi”.

-        przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich – uproszczeniu wymaga konstrukcja recepty i zasad jej wypełniania,

-        przepisów ustawy z 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poprzez wprowadzenie rozwiązań umożliwiających ubezpieczonemu uzyskanie refundacji zakupionego leku bez udziału lekarza w orzekaniu o uprawnieniu do takiej refundacji”.[1]

 

 

W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Ministra:

   1.Czy ministerstwo planuje zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i innych przepisów dotyczących ordynowania leków?

   2. Czy ministerstwo planuje zmiany przepisów Obwieszenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. – poprzez zastąpienie słów „we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji” słowami „w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi”?

  3. Czy poruszane problemy przez Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku w ustawie refundacyjnej będą uwzględnione przez ministerstwo zdrowia  ?[1] Stanowisko nr. 5 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 3 marca 2012r.

 

Polecane strony