Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Poseł Beata Kempa złożyła interpelację w sprawie zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Poseł Beata Kempa złożyła interpelację w sprawie zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym


 Interpelacja:

w sprawie zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 

Zawód ratownika medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, ze zm.), jest związany ze szczególną odpowiedzialnością, ale również osoby go wykonujące narażone są na szczególne zagrożenia dla swojego życia i zdrowia. Znane są przypadki celowego zakażenia chorobami zakaźnymi osób trzecich.

Ratownictwo Medyczne (Państwowe Ratownictwo Medyczne) – jest to system  powołany w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W skład systemu wchodzą przede wszystkim centra powiadamiania ratunkowego (CPR), Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) (karetki typu S (Specjalistyczne) i P (Podstawowe), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (HEMS), straż pożarna (w ramach pomocy przedmedycznej) i Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Zespoły Ratownictwa Medycznego oznaczone są znakiem Państwowego Ratownictwa Medycznego, ponadto na ambulansach znajduje się oznaczenie typu zespołu ratunkowego - litery (S) lub (P) w okręgu.

System został powołany dla realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, który należy rozumieć jako stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku wskazuje dwa typy jednostek systemu, czyli szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Jednostki systemu muszą ze sobą współpracować i się uzupełniać. Warunkiem uczestnictwa tych jednostek w systemie jest zawarcie przez ich dysponenta umowy o udzielanie przez nie świadczeń opieki zdrowotnej oraz umowy na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych.

Do mojego biura poselskiego wpłynęło pismo Polskiej Rady Ratowników Medycznych z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym:

„Zwracamy się w imieniu środowiska ratowników medycznych o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do pilnej i bardzo potrzebnej nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), mającej na celu:

1. Umożliwienie ratownikom medycznym wykonywanie medycznych czynności ratunkowych poza zespołem wyjazdowym ratownictwa medycznego.

W związku z planowanymi od zeszłego roku pracami nad tzw. „dużą” nowelizacją ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ostatnimi informacjami zawartymi w piśmie z dnia 2 lutego 2012 roku (znak: MZOKR-RM-079-4215-208/SZ/12), w którym jest mowa o przesunięciu prac nad duża nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym na bliżej nie określony czas, jako grupa zawodowa ratowników medycznych jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem braku możliwości wykonywania medycznych czynności ratunkowych poza zespołem ratownictwa medycznego. Problem ten uwidacznia się w szczególności u progu organizacji turnieju piłki nożnej EURO 2012 w Polsce, podczas którego ratownicy medyczni zabezpieczający imprezy związane z organizacją turnieju będą mogli wykonywać jedynie czynności na poziomie pierwszej pomocy. Naszym zdaniem obniża to poziom bezpieczeństwa, podczas finałów EURO którego rozmiar pod względem organizacyjnym, przewyższa wszystkie dotychczasowe wydarzenia organizowane w naszym kraju.

2. Zaprzestanie procederu obniżania wynagrodzeń ratowników medycznych o kwotę 400,00 – 500,00 złotych.

Z dniem pierwszego lipca 2011 r. w dniu wejścia w życie ustawy o podmiotach leczniczych zlikwidowano bardzo ważny składnik wynagrodzenia grupy zawodowej ratowników medycznych. Zlikwidowano przysługujący 30% dodatek obniżając tym samym wynagrodzenia ratowników medycznych o kwotę ok. 400,00 – 500,00 złotych. Mimo zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 września 2011 roku przedstawionej w komunikacie Rzecznika Prasowego o przywrócenie zapisów o 30% dodatku podczas nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do dnia dzisiejszego brak jest jakichkolwiek działań w tym zakresie.

Pilne propozycje zmian do ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410), przyjęte przez Zarząd Polskiej Rady Ratowników Medycznych w dniu 13 stycznia 2012 r.

 

  1. Proponuje się następujące brzmienie art. 3 pkt 4:

 

„4) medyczne czynności ratunkowe -świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza systemu, pielęgniarkę systemu i ratownika medycznego w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;”.

 

Zaproponowana zmiana definicji medycznych czynności ratunkowych jest podyktowana, możliwością wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego i pielęgniarki systemu poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego np. podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć, oddziale detoksykacji, transporcie medycznym i innych, medycznego zabezpieczania imprez w tym u progu organizacji turnieju piłki nożnej EURO 2012 w Polsce. Obecnie zgodnie z obowiązującym prawem medyczne czynności ratunkowe można wykonywać jedynie w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego.

 

 

  1. Proponuje się po Art. 50 dodać Art. 50a w następującym brzmieniu: „ Art. 50a

 

1.      Pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w zespole ratownictwa medycznego przy udzielaniu medycznych czynności ratunkowych przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 30% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.

2.      Pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w szpitalnym oddziale ratunkowym i centrum urazowym przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.

3.      Dyspozytorom Medycznym przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.”.

 

Zmiana ta jest podyktowana pominięciem tego dodatku w ustawie o działalności leczniczej, który obowiązywał w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i został pominięty w obowiązującej ustawie. Element wynagrodzenia jakim jest tzw. „dodatek pogotowiarski” jest bardzo ważnym składnikiem wynagrodzenia ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych. Brak zapisów ustawowych skutkuje wypowiadaniem przez pracodawców warunków zatrudnienia i w konsekwencji do znaczącego obniżania wynagrodzenia ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

Konsekwencją braku ustawowych zapisów regulujących kwestię dodatku pogotowiarskiego jest wypowiadanie przez pracodawców warunków wynagradzania co skutkuje obniżeniem wysokości wynagrodzeń ratowników medycznych o około 400,00 – 500,00 zł w zależności od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Jest to olbrzymi ubytek dochodu ratowników medycznych przy ogólnie niskim poziomie zarobków w stosunku do odpowiedzialności i specyfiki pracy.”[1]

 

W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Ministra:

   1. Czy rząd podejmie działanie zmierzające do zmiany przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym?

   2. Czy zawężenie możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego nie spowoduje uszczuplenia czy nawet braków w tym zawodzie?

   3. Jaką rolę będą odgrywali ratownicy medyczni podczas Mistrzostw w Piłce Nożnej EURO 2012?

  4. Czy proponowane zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym przez Polską Radę Ratowników Medycznych będą uwzględnione przez ministerstwo zdrowia  ?

 [1] Pismo Polskiej Rady Ratowników Medycznych z dn. 14 lutego 2012 roku. 

 

Polecane strony