Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Poseł Beata Kempa wystąpiła do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasiłków stałych

Poseł Beata Kempa wystosowała interpelacje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysz:


 

W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego napływają liczne zastrzeżenia dotyczące aktualnego stanu prawnego regulującego kwestie związane z wysokością zasiłku stałego wypłacanego przez ośrodki pomocy społecznej .

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r zasiłek stały przysługuje:1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Od 1 października 2006 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444 zł. Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.

Zdaniem wielu potrzebujących kwota ta jest zbyt niska w odniesieniu do aktualnego poziomu cen i kosztów utrzymania. Wiele rodzin z ponad 200 tysięcy pobierających świadczenia jest w sytuacji dramatycznej.   

Koszty utrzymania z roku na rok rosną, chociażby poprzez wysokie ceny lekarstw, ceny paliw oraz podstawowych produktów spożywczych. Korzystnym  rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie corocznej waloryzacji zasiłku stałego tak jak w przypadku dodatku pielęgnacyjnego. Wprowadzenie tych zmian byłoby z pewnością korzystniejsze dla świadczeniobiorców, ponieważ uwzględniałoby na bieżąco realny wzrost cen.

 

W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Ministra:

   1. Czy ministerstwo zamierza wprowadzić zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy społecznej?

   2. Jakie byłyby koszty podwyżki zasiłku stałego dla osób potrzebujących?

  3. Czy osoby zainteresowane, czyli pobierające zasiłki stałe mogą liczyć na podwyżkę      kwoty zasiłku w 2012 roku?

 

Polecane strony