Poseł na Sejm RP Beata Kempa oraz Poseł Kazimierz Ziobro złożyli interpelacje w sprawie planowanej likwidacji sądów w woj. podkarpackim.

Poseł na Sejm RP Beata Kempa oraz Poseł Kazimierz Ziobro złożyli interpelacje w sprawie planowanej likwidacji sądów w woj. podkarpackim.  


 I n t e r p e l a c j a  

do ministra sprawiedliwości 
w sprawie planowanej likwidacji sądów rejonowych w niektórych miastach 
powiatowych woj. podkarpackiego: Brzozowie, Kolbuszowej, Lesku, Lubaczowie, 
Leżajsku, Nisku, Przeworsku i Strzyżowie 

 
Szanowny Panie Ministrze! Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości 
likwidujący sądy rejonowe w niektórych miastach powiatowych województwa 
podkarpackiego wzbudza oburzenie wielu samorządowców oraz mieszkańców. 
Sądy rejonowe niewątpliwie pełnią ważną rolę w miastach powiatowych jako 
przymiot władzy sądowniczej, nadają im społeczny prestiż, a przewidywana 
reorganizacja sądów na wydziały zamiejscowe przyczyni się do degradacji miast 
powiatowych, a to z kolei sprzeciwia się celom reformy samorządowej z 1998 r. 
Planowane zmiany organizacyjne wywołały niepokój i niezadowolenie społeczne oraz 
poczucie marginalizacji ośrodków miejskich, w których zlokalizowane są obecnie sądy 
rejonowe, jak i ich mieszkańców. 
Prosimy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o likwidacji sądów rejonowych 
koszty społeczne proponowanych zmian w rejonie  naszego województwa o wysokiej 
stopie bezrobocia, co pogłębi jeszcze bardziej niekorzystną sytuację na rynku pracy. 
Planowana likwidacja przyczyni się do znacznych utrudnień i opóźnień w załatwianiu 
spraw związanych z obsługą mieszkańców. Będą musieli oni tracić czas na dojazdy na 
znaczne odległości, ponosząc tym samym większe koszty transportu. Nie bez znaczenia 
jest tutaj poczucie bezpieczeństwa obywateli,  świadomość,  że blisko nich znajduje się
sprawnie działający organ wymiaru sprawiedliwości, który ukarze przestępców, 
rozstrzygnie sprawy prywatne. Sprawność prowadzenia postępowań  sądowych wymaga 
bowiem, by sąd był blisko miejsca zdarzenia, zamieszkania  świadków, osób 
podlegających odpowiedzialności karnej czy stron postępowania cywilnego. Sprawnie 
działający sąd znajdujący się blisko miejsca zamieszkania daje także duże poczucie 
bezpieczeństwa matkom, często bezradnym, które muszą sądownie walczyć o prawa swoich 
dzieci. Oszczędności wynikłe z likwidacji sądów są pozorne. W rzeczywistości będzie to 
przeniesienie kosztów na zwykłego obywatela i na inne urzędy państwowe. 
Dodatkowych nakładów finansowych wymagać  będzie choćby konwojowanie 
sprawców przez policję. 
Ważną sprawą dla mieszkańców miast i powiatów jest idące za likwidacją  sądów 
przeniesienie do innych miast wydziału ksiąg wieczystych, w którym obywatele bardzo 
często załatwiają swoje sprawy. 
Przy podejmowaniu decyzji tak wysokiej rangi w wymiarze sprawiedliwości 
należałoby przeprowadzić konsultacje z samorządami gminnymi i powiatowymi, 
ponieważ one są najlepiej zorientowane, jak wygląda sytuacja społeczno-gospodarcza 
w danej gminie czy powiecie. Wszelkie zamiary likwidacji sądów powinny być zatem 
konsultowane z samorządem terytorialnym jako reprezentantem społeczeństwa. 
 
W związku z powyższym pytamy Pana Ministra: 
1. Czy istnieje możliwość wstrzymania działań zmierzających do likwidacji sądów 
w miejscowościach będących siedzibami powiatów? 
2. Czy wzięte zostały pod uwagę skutki społeczne tej reformy? Jeśli tak, to jakie?

 

Polecane strony