Poseł Beata Kempa złozyła interpelacje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczen pielęgnacyjnych.

 Poseł Beata Kempa złozyła interpelacje do Ministra Pracy i  Polityki Społecznej w sprawie  świadczen pielęgnacyjnych.

 Interpelacja:

w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

 

 

W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego napływają liczne zastrzeżenia dotyczące aktualnego stanu prawnego regulującego kwestie związane z wysokością zasiłku pielęgnacyjnego.

 Zgodnie z artykułem 26 Karty Praw Podstawowych „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności”. Osoby niepełnosprawne stanowią ponad 15 proc. ogółu ludności UE.Osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak inni obywatele europejscy. Aby zapewnić poszanowanie tych praw, zdaniem Unii Europejskiej należy przywiązywać szczególną uwagę do różnych aspektów niepełnosprawności. Osobom niepełnosprawnym należy przede wszystkim umożliwić korzystanie z praw i obowiązków przysługujących wszystkim obywatelom, a także podejmowanie indywidualnych decyzji i samodzielne kierowanie swoim życiem. Osoby niepełnosprawne powinny móc prowadzić normalne życie, dlatego tak ważne jest zapewnienie im dostępu do wszelkiego rodzaju usług oraz ich integracja z resztą społeczeństwa. W pierwszej kolejności należy zagwarantować im dostęp do długotrwałej opieki oraz usług wsparcia. Należy również wziąć pod uwagę kwestie związane z odszkodowaniami z tytułu niepełnosprawności, rehabilitacją, zmniejszeniem ekonomicznych i społecznych skutków niepełnosprawności oraz nierówności w dostępie do służby zdrowia. W tym celu należy przede wszystkim działać na rzecz zwiększania integracji społecznej, usuwania przeszkód i barier fizycznych oraz zwiększania mobilności, a także wykorzystywać technologie informacyjne.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega zmianie co 3 lata. Obecna wysokość zasiłku to 153 zł. Zdaniem wielu zainteresowanych  kwota ta jest zbyt niska w odniesieniu do aktualnego poziomu cen i kosztów utrzymania.

Koszty utrzymania osób niepełnosprawnych z roku na rok rośnie, chociażby poprzez wysokie ceny lekarstw, ceny paliw oraz podstawowych produktów spożywczych. Korzystnym  rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie corocznej waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego tak jak w przypadku dodatku pielęgnacyjnego. Wprowadzenie tych zmian byłoby z pewnością korzystniejsze dla świadczeniobiorców, ponieważ uwzględniałoby na bieżąco realny wzrost cen.

 

W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Ministra:

   1. Czy ministerstwo zamierza wprowadzić zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych?

   2. Jakie byłyby koszty podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych ?

 

Polecane strony