Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie likwidacji schronisk dla nieletnich

Beata Kempa złożyła na ręce Marszałek Sejmu Ewy Kopacz interpelacje w sprawie planów likwidacji schronisk dla nieletnich do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina


 Interpelacja:

w sprawie planów likwidacji schronisk dla nieletnich

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało w dniu 05.01.12r. m. in. do związków zawodowych projekt ustawy w którym planuje się zlikwidowanie schronisk dla nieletnich w Łańcucie, Pobiedziskach i Warszawie-Okęciu. Zamysł likwidacji placówek resocjalizacyjnych jest szkodliwy dla całego systemu resocjalizacji nieletnich, szkodliwy dla budżetu państwa i finansów publicznych, szkodliwy dla rozwoju kadry pedagogicznej  w zakładach dla nieletnich a także obniża standardy bezpieczeństwa obywateli.

Schroniska dla nieletnich są jedną z form orzekanych przez sądy środków karnych  w tym o charakterze izolacyjnym. Zgodnie z przepisami nieletniego można umieścić  w schronisku dla nieletnich, jeżeli grozi mu umieszczenie w zakładzie poprawczym z powodu podejrzenia o dokonanie przestępstwa, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego, albo jeżeli nie można ustalić tożsamości nieletniego. Okres pobytu nieletniego w schronisku przed skierowaniem sprawy na rozprawę nie może trwać dłużej niż trzy miesiące, ze względu na szczególne okoliczności sprawy można ten pobyt przedłużyć maksymalnie o kolejny kwartał. Praca resocjalizacyjna odbywa się w szczególności przez nauczanie, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, przyuczenie do zawodu oraz organizację zajęć w internacie. Praca z nieletnim służy rozwijaniu jego zainteresowań i uzdolnień, wdrażaniu do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz umiejętnym organizowaniu czasu wolnego. Praca w schronisku interwencyjnym nastawiona jest na wyeliminowanie zachowań agresywnych.

Dzięki znakomitej, wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze nie ma problemów z wychowankami. Dodatkowo należy poddać w wątpliwość racjonalność planów likwidacji schronisk, które otrzymały w ostatnim czasie nowe, dobrze wyposażone siedziby, kosztem poważnego zaangażowania finansowego samych samorządów. Planowane oszczędności, jeśli nawet będą, to niewielkie. Dojdą koszty transportu skazanych do innych województw, a bezrobotni pracownicy schroniska przejdą na zasiłek i obciążą budżet Ministerstwa Pracy. Resort sprawiedliwości do tematu podchodzi bardzo krótkowzrocznie, jestem przekonana, że oszczędności można znaleźć w inny sposób. Decyzje powyższa nie sprzyjają podniesieniu poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Przeciwnikami likwidacji schronisk dla nieletnich są również NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych. Mają oni własny projekt programu naprawczego dotyczącego schronisk. Likwidacja trzech schronisk pociągnie za sobą zwolnienie wykwalifikowanej kadry i to w liczbie ok. 150 osób.

Aby dokonać rzetelnej oceny planowanej likwidacji schronisk dla nieletnich, należy merytorycznie przeanalizować całą sytuację ekonomiczno-gospodarczą i społeczną.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniami do Pana Ministra:

   1. Czy Pan Minister dokonał szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej o także skutków społecznych likwidacji schronisk dla nieletnich?

   2. Jakie oszczędności przyniesie likwidacja trzech ośrodków?

   3. Jakie są powody spadku skierowań nieletnich do ośrodków?

  4. Co stanie się z pracownikami w/w placówek dla nieletnich, którzy stracą pracę w wyniku zwolnienia?

5. Jakie są plany Pana Ministra w zakresie pełnej ochrony społeczeństwa przed nieletnimi przestępcami a także profesjonalnej resocjalizacji ?

 

Polecane strony