Interpelacja w sprawie sprzedaży złoża gliny w Zakładach Marywil SA w Suchedniowie

Poseł Beata Kempa złożyła interpelacje w sprawie sprzedaży kopalni gliny w Marywil w Suchedniowie:


Interpelacja nr
w sprawie sprzedaży złoża gliny w Zakładach Marywil SA w Suchedniowie

Jak podaje  gazeta „Echo Dnia” w ostatnim czasie dokonano sprzedaży złoża kopalni gliny Baranów, będącej częścią Zakładu Wyrobów Kamionkowych Marywil SA w Suchedniowie. Zdziwienie budzi fakt, że złoża gliny są składowymi całego zakładu.
Nie są wiadome motywy oraz przesłanki, jakimi kieruje się resort skarbu państwa, sprzedając kopalnie będącą częścią ZWK Marywil SA, na obecnym etapie rozwoju ich firmy.
Historia ZWK ”Marywil” S.A. datuje się od 1925 roku. Wtedy to w oparciu o lokalne złoża gliny, rozpoczęto w Suchedniowie produkcję wyrobów ceramicznych. W 1997 roku ZWK ”Marywil” S.A. zostały przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.
Produkty firmy były wielokrotnie nagradzane na targach budowlanych.
Gwarantem wysokiej jakości wyrobów produkowanych w ZWK ”Marywil” S.A. jest wiedza i doświadczenie pracowników. Dzięki ich pracy i wysiłkowi prawidłowe funkcjonuje system Zakładowej Kontroli Produkcji. Ten fakt potwierdzają systematyczne , okresowo przeprowadzane badania rur i kształtek kanalizacyjnych w niezależnych certyfikowanych laboratoriach zewnętrznych.
ZWK ”Marywil” S.A. dysponując doświadczoną kadrą, odpowiednim zapleczem technologiczno-produkcyjnym oraz jak podaje strona internetowa zakładu posiadająca własne bogate złoża surowcowe o uznanych w Polsce i w Europie własnościach.
30 grudnia w zakładzie odbył się przetarg. Wcześniejsze ogłoszenia w prasie nie wskazywały, że ma obejmować sprzedaż tak cennych złóż gliny , a jedynie lakoniczna informacja o zbycie przez Marywil dwóch działek o powierzchni ponad 22,5 hektara, wraz z kilkoma budynkami. W ogłoszeniu nie ma informacji o tym, że zlokalizowano tam kopalnię, ani o zasobie złóż gliny. Jest za to opis budynków, określający je jako mało funkcjonalne i nadające się do rozbiórki. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie wadium do 23 grudnia. Nieruchomość została sprzedana za cenę wywoławczą tj. dwa miliony 906 tysięcy 290 złotych plus podatek VAT , w skład działki wchodziła  kopalnia z cennymi złożami gliny. Według szacunków znajduje się w niej ok. miliona ton gliny, czyli zapas na ok. 100 lat .
W mojej ocenie istnieje wysoce prawdopodobne zagrożenie, iż sprzedaż złóż kopalni gliny Baranów będącej częścią składową spółki, będzie początkiem prywatyzacji zakładu, a produkcja wyrobów zakładu zostanie zaprzestana. W rezultacie doprowadzi to niewątpliwie do rychłych zwolnień pracowników oraz likwidacji zakładu. Wzbudza też, fakt niskiej wyceny złoża. Prywatyzacja, a być może likwidacja zakładu , to dramat dla ponad 150 rodzin, z powiatu skarżyskiego, już i tak dotkniętego dużym bezrobociem.
Szanowny Panie Ministrze! Rozwój i pomyślność gospodarcza Polski, jak i województwa świętokrzyskiego, które reprezentuje, zależy m.in. od funkcjonowania oraz rozwoju dużych zakładów przemysłowych pozostających w rękach Skarbu Państwa. Jest bezsprzecznym, iż decyzje o ich prywatyzacji powinny być dokładnie przemyślane, a także poprzedzone dogłębną analizą rynku, sytuacji ekonomicznej i społecznej oraz kondycji danego przedsiębiorstwa. Z pewnością działania prywatyzacyjne nie mogą być wymuszane chęcią doraźnego łatania dziury budżetowej. Wyprzedawanie za bezcen dających zatrudnienie wielu osobom oraz przynoszących zysk spółek Skarbu Państwa jest dużym i nieodwracalnym błędem.

 Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania :
   1. Czy ministerstwo planuje prywatyzacje Zakładu Wyrobów Kamionkowych Marywil SA w Suchedniowie  ?
   2. Czy tak niska wycena wartości przedmiotowej części składowej spółki nie rodzi obaw, iż sprzedaż została dokonana z naruszeniem prawa i interesu Skarbu Państwa?
   3. Czy dokonano analizy finansowej, dotyczącej opłacalności sprzedaży tak cennych złóż gliny ?
   4. Czy sprzedaż kopalni będzie miała wpływ na działalność pozostałych części zakładu?
   5.Ile osób w wyniku sprzedaży kopalni utraci pracę i czy zabezpieczono zatrudnienie tych osób ?

  Beata Kempa

Poseł na Sejm RP 

Polecane strony